РЕГИСТРАР ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА 2018.
 ажурирано 15.02.2018.
р.б. име и презиме рег.бр. ранг
1.        Стефан  Андоновић 045 национални пливачки судија
2.        Анита Бисак 060 национални пливачки судија
3.        Милија  Бјелица 058 национални пливачки судија
4.        Дејан Богдановић 003 национални пливачки судија
5.        Никола  Божиновић 041 национални пливачки судија
6.        Ана  Бојић  046 национални пливачки судија
7.        Ивана Борић 051 национални пливачки судија
8.        Татјана Брбаклић Медведев 050 пливачки судија
9.        Дејан Васић 004 пливачки судија
10.     Имре Герштмајер 006 пливачки судија
11.     Рајко Глушац 007 национални пливачки судија
12.     Зоран Голушин 008 национални пливачки судија
13.     Милена  Данев 009 национални пливачки судија
14.     Никола  Данев 010 национални пливачки судија
15.     Дејан Додић 011 пливачки судија
16.     Владисава  Дудуковић 047 национални пливачки судија
17.     Недељко Дудуковић 012 национални пливачки судија
18.     Александра Ђокић 013 национални пливачки судија, ФИНА судија
19.     Анђелка Ђокић 014 пливачки судија
20.     Драган  Ђорђевић 015 национални пливачки судија
21.     Катарина Живковић 018 пливачки судија
22.     Бранислав Жишковић 016 национални пливачки судија, ФИНА судија
23.     Немања  Жишковић 017 пливачки судија
24.     Горан Зебић 019 национални пливачки судија, ФИНА судија
25.     Марко  Зеленовић 020 национални пливачки судија
26.     Тамара  Иванов-Илић 059 национални пливачки судија
27.     Слободан  Јовичин 021 национални пливачки судија
28.     Остоја  Калаба 022 национални пливачки судија
29.     Бранислав  Ковачевић 048 национални пливачки судија
30.     Мирјана  Косановић 023 национални пливачки судија
31.     Сузана   Косарeнко 024 национални пливачки судија
32.     Бранислава  Кулаузов 054 пливачки судија
33.     Биљана  Манојловић 025 национални пливачки судија
34.     Дејан Марковић 026 пливачки судија
35.     Драган  Марковић 052 национални пливачки судија
36.     Јован Матић 057 национални пливачки судија
37.     Саша Матић 027 национални пливачки судија, ФИНА стартер
38.     Душан   Миљковић 043 пливачки судија
39.     Гордана Мирчетић 000 заслужни пливачки судија
40.     Саша Мирчетић 028 национални пливачки судија
41.     Милица Окичић 029 национални пливачки судија
42.     Горица  Петровић 030 национални пливачки судија
43.     Марија Радин Цабафи 031 национални пливачки судија
44.     Коста Радић 032 национални пливачки судија
45.     Анита Радојковић 033 национални пливачки судија
46.     Марко  Симовић 056 национални пливачки судија
47.     Милош  Спасић 034 национални пливачки судија, ФИНА стартер
48.     Тања Стевчић 035 национални пливачки судија
   49.    Бранислав  Танкосић 037 пливачки судија
   50. Ненад Томин 038 пливачки судија
   51. Миодраг  Ћирић 044 пливачки судија
   52. Драган  Хигл 040 национални пливачки судија