По истеку рока по расписаном 2. конкурсу за стручно усавршавање и усавршавање пливачких судија објављујемо списак пријављених полазника:

 

Име и презиме

Евиденциони бр полазника

Пријављени ниво за стручно оспособљавање

01

Јелена Шапић

17/01

II ниво

02

Душан Јоцић

17/02

II ниво

03

Кристина Радовановић

17/03

II ниво

04

Катарина Кучук

17/04

II ниво

05

Александар Спасић

17/05

II ниво

06

Марко Божиновић

17/06

II ниво

07

Јасна Љиљак

17/07

II ниво

08

Марко Танасијавић

17/08

II ниво

09

Нина Цојић

17/09

II ниво

 

 

 

На основу члана 29,3 Закона о спорту  Пливачки савез Србије, у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду на основу Решењa бр. 66-00-434/2016-09 са  одобрењем за обављање послова стручног оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту за занимање судија у спорту расписује

 

КОНКУРС

(II циклус стручног оспособљавања)

 за

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ПЛИВАЧКИХ СУДИЈА

 

Стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија остварује се по плану и програму стручног оспособљавања и усавршавања пливачких судија ПСС кроз I и II нивоа стручне оспобљености. Након реализованог стручног оспосољавања и положеног завршног испита полазник стиче звање:

 

За I ниво оспособљености – ПЛИВАЧКИ СУДИЈА 

За II ниво оспособљености – НАЦИОНАЛНИ ПЛИВАЧКИ СУДИЈА

 

Право уписа имају особе које испуњавају следеће услове:

- завршену најмање средњу школу (трогодишњу или четворогодишњу),

- навршених 18 година живота,

- уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

- доставе доказ о уплати таксе за упис.

 

Прилоком уписа прилажу се следећа документе:

- попуњен пријавни образац за стручно оспособљавање,

- копију дипломе,

- копију идентификациионог документа (личне карте или пасоша),

- уверење о општој здравственој способности,

- признаницу о уплаћеној такси за упис у износу од 500,00 РСД на текући рачун ПСС

355-1031856-24 са сврхом уплате Такса за упис на курс стручног усавршавања.

 

Докумета послати скенирана у .pdf  формату на интернет адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или путем препоручене пошиљке на адресу Пливачког савеза Србије, Ул. Благоја Паровића 150, Београд.

Рок за подношење документације je 17.12.2017.

Почетак реализације стручног оспособљавања је 23.12.2017. 

 

Цена стручног оспособљавања за I ниво оспособљености је 10.000,00 РСД

Цена стручног оспособљавања за II ниво оспособљености је 14.000,00 РСД

 

Број полазника стручног оспособљавања у једном циклусу не може бити већи од 30 полазника. Уколико има више од 30 пријављених полазника предност ће се дати особама са дужим стажем и бољим резултатима у спортској грани пливање (бившим пливачима - предност имају репрезентативци ПСС), затим особама која су активно укључена у спортску грану пливање или особама која су се прва пријавила за стручно оспособљавање и усавршавање пливачких судија. Списак полазника биће објављен на интернет презентацији ПСС.

Пливачки савез Србије ће понудити заинтересованим полазницима склапање Уговора о стипендирању у замену за обавезно вршење судијске дужности у року од двадесетчетири месеци на пливачким такмичењима у организацији Пливачког савеза Србије након оспособљавања. 

Лица која нису завршила стручно усавршавање у 1. циклусу стручног оспособљавања и усавршавања имају право на поновног уписа.